Loading ...

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Quách Đăng Hòa
Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0236.3565.999
* Mobi : 0913.212.611
* Fax : 0
* Email : hoaqd@customs.gov.vn

Đào Thế Nhựt
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0236 3565.777
* Mobi : 0905.111.999
* Fax : 0236.3822.869
* Email : nhutdt@customs.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Vân
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0236.3824.777
* Mobi : 0905.129.506
* Fax : 0236.3823328
* Email : vanntt@customs.gov.vn

Nguyễn Hương
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0236 3563612
* Mobi : 0903.516.542
* Fax : 0236.3823.328
* Email : huongn@customs.gov.vn
* Bộ Máy Tổ Chức Cục Hải Quan TP. Đà Nẵng
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn