Loading ...

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Nguyễn Tiến Thọ
Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0236.3565.999
* Mobi : 0913.404.269
* Fax : 0236.3821.946
* Email : thont@customs.gov.vn

Đào Thế Nhựt
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0236 3565.777
* Mobi : 0905.111.999
* Fax : 0236.3822.869
* Email : nhutdt@customs.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Vân
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0236.3824.777
* Mobi : 0905.129.506
* Fax : 0236.3823328
* Email : vanntt@customs.gov.vn

Nguyễn Hương
Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
* Tel : 0236 3563612
* Mobi : 0903.516.542
* Fax : 0236.3823.328
* Email : huongn@customs.gov.vn
* Bộ Máy Tổ Chức Cục Hải Quan TP. Đà Nẵng
THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn