Loading ...
Cải cách HQ

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 43/2017/QĐ-TTg 15/11/2017 Quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qu Cơ chế một cửa quốc gia Thủ tướng Chính Phủ
2 1973/BC-HQDNg 10/11/2017 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Khác
3 978/BC-HQDNg 30/05/2017 Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 Khác
4 333/QD-TCHQ 17/02/2017 Kế hoạch cải cách phát triển hiện đại hóa hải quan của Cục Hải quan TP Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 Tổng cục Hải quan
5 333/QĐ-TCHQ 17/02/2017 Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và Hiện đại hóa Cục Hải quan TPĐN giai đoạn 2016-2020 Tổng cục Hải quan
6 1429/CNTT-SW 29/12/2016 Tạm ngưng thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục cấp só tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu của Bộ Y tế Tổng cục Hải quan
7 2628/QĐ-BTC 09/12/2016 Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
8 2628/QĐ-BTC 09/12/2016 Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
9 7544/QĐ-UBND 01/11/2016 Quyết định v/v thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố UBND Tỉnh TP
10 8887/TCHQ-TCCB 16/09/2016 Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2016 Tổng cục Hải quan
11 33/2016/QĐ-TTg 19/08/2016 Ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử Thủ tướng Chính Phủ
12 7900/TCHQ-GSQL 16/08/2016 Chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát hàng hóa vận chuyển, chịu sự giám sát Tổng cục Hải quan
13 1614/QĐ-BTC 19/07/2016 Quyết định v/v ban hành "Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020" Bộ Tài Chính
14 1614/QĐ-BTC 19/07/2016 Quyết định về việc phê duyệt ban hành "Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020" Bộ Tài Chính
15 819/QĐ-BTC 13/04/2016 Quyết định về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
16 2770/QĐ-BTC 25/12/2015 Công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
17 1663/HQĐNg-GSQL 19/10/2015 Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 Khác
18 1619/BC-HQĐNg 13/10/2015 Báo cáo phiên tham vấn về Đại lý làm thủ tục hải quan Khác
19 2760/QĐ-TCHQ 22/09/2015 Ban hành Quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container Tổng cục Hải quan
20 12987/BTC-TCHQ 18/09/2015 Khai báo hải quan đối với đối tượng là cá nhân hoặc tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Bộ Tài Chính


Tổng số: 290  văn bản Trang : / 15 trang

THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn