Loading ...
Cải cách hành chính

STTSố hiệuNgày BHTrích yếu / Tóm tắtCơ quan BH
1 1973/BC-HQDNg 10/11/2017 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 Khác
2 978/BC-HQDNg 30/05/2017 Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 Khác
3 333/QĐ-TCHQ 17/02/2017 Quyết định v/v ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và Hiện đại hóa Cục Hải quan TPĐN giai đoạn 2016-2020 Tổng cục Hải quan
4 2628/QĐ-BTC 09/12/2016 Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
5 2628/QĐ-BTC 09/12/2016 Quyết định về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
6 7544/QĐ-UBND 01/11/2016 Quyết định v/v thay thế Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của UBND thành phố UBND Tỉnh TP
7 1614/QĐ-BTC 19/07/2016 Quyết định v/v ban hành "Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020" Bộ Tài Chính
8 1614/QĐ-BTC 19/07/2016 Quyết định về việc phê duyệt ban hành "Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020" Bộ Tài Chính
9 819/QĐ-BTC 13/04/2016 Quyết định về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
10 2770/QĐ-BTC 25/12/2015 Công bố thủ tục hành chính mới/thủ tục hành chính thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ/thủ tục hành chính giữ nguyên trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
11 1663/HQĐNg-GSQL 19/10/2015 Kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 Khác
12 1619/BC-HQĐNg 13/10/2015 Báo cáo phiên tham vấn về Đại lý làm thủ tục hải quan Khác
13 2760/QĐ-TCHQ 22/09/2015 Ban hành Quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container Tổng cục Hải quan
14 793/QĐ-BTC 04/05/2015 Quyết định v/v Ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
15 952/QĐ-TCHQ 03/04/2015 Sửa đổi một số nội dung của Tuyên ngôn phục vụ khách hàng Tổng cục Hải quan
16 2914/TCHQ-VP 02/04/2015 Thực hiện cuộc khảo sát doanh nghiệp năm 2015 Tổng cục Hải quan
17 4237/BTC-CST 02/04/2015 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 Bộ Tài Chính
18 2510/QĐ-BTC 30/11/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
19 1842/QĐ-BTC 30/07/2014 Quyết định công bố TTHC mới/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính Bộ Tài Chính
20 1531/QĐ-BTC 03/07/2014 Quyết định công bố TTHC mới ban hành/TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của BTC Bộ Tài Chính


Tổng số: 54  văn bản Trang : / 3 trang

THÔNG BÁO
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Tỷ giá ngoại tệ USD ngày
Tỷ giá ngoại tệ khác
Cục Hải Quan Thành phố Đà Nẵng
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó cục trưởng
Điện thoại: +84 (236) 3 827 639 - Fax: +84 (236) 3 823 328
Địa chỉ: 65 -67 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Email: hqdanang@customs.gov.vn